1969-12-00-1-R-t-S-EM02-072VespersNikolaVKuznetsakh